ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ห้างหุ้นส่วนสามัญเอสเอ็นเค 2009